Poslovnik o radu godišnje Skupštine

POSLOVNIK O RADU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

Članak 1.

 • Ovim Poslovnikom o radu Skupštine Udruge (u nastavku teksta: Poslovnik) uređuje se sazivanje, rad, odlučivanje i druga pitanja bitna za rad Skupštine Udruge (u nastavku teksta: Skupština).

Članak 2.

 • Pravo sudjelovanja u radu na Skupštini imaju svi članovi Udruge. Pravo u radu imaju i članovi Nadzornog odbora, gosti i uzvanici. Pravo glasa na skupštini imaju samo članovi Udruge, koji su članovi Skupštine.

Članak 3.

 • Skupština Udruge može biti: redovna, izvanredna i izborna.
 • Za rad Skupštine potrebna je prisutnost natpolovične većine svih članova Udruge s pravom glasa. Odluke Skupštine pravovaljane su ako se za njih izjasni natpolovična većina prisutnih članova Skupštine s pravom glasa.
 • Kod izmjene Statuta potrebna je natpolovična većina svih članova Udruge s pravom glasa.
 • Skupština odlučuje javnim glasanjem. Ukoliko je više kandidata za predsjednika, dopredsjednika, članove Upravnog odbora ili više od tri za članove Nadzornog odbora, tada je glasanje tajno.

Članak 4.

 • Sjednica Skupštine je javan čin i zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svih njenih članova. Javnost rada ostvaruje se davanjem obavijesti o radu i zaključcima Skupštine članovima.

Članak 5.

 • Sve osobe koje su prisutne na sjednici Skupštine dužne su pridržavati se odredbi ovog poslovnika. Radom Skupštine rukovodi i njenim sjednicama predsjedava predsjednik Skupštine, a u njegovom odsustvu dopredsjednik. Skupštinu otvara predsjednik tročlanog radnog predsjedništva te vodi rad Skupštine prema usvojenom dnevnom redu.

Članak 6.

 • Verifikacijsko povjerenstvo podnosi izvješće o ukupnom broju članova Udruge na osnovu izvješća. Verifikacijsko povjerenstvo utvrđuje broj prisutnih članova Udruge s pravom glasa, te utvrđuje broj glasova i određuje potreban kvorum.
 • Članovi verifikacijskog povjerenstva zaduženi su i za prebrojavanje glasova i podnošenje izvješća o rezultatima izbora.

Članak 7.

 • Radno predsjedništvo predlaže Skupštini Dnevni red, koji Skupština usvaja. Predsjednik radnog predsjedništva vodi brigu o održavanju reda na sjednici i ima pravo opomenuti sudionike ukoliko se ne drže Dnevnog reda, kao i prekinuti njihovu raspravu.

Članak 8.

 • Statut koji je poslan članovima kao radni materijal je usklađen sa Zakonom o udrugama Republike Hrvatske. Svaki predstavnik, ukoliko želi sudjelovati u raspravi oko izmjena i dopuna predloženog Statuta, prije početka sjednice treba predati svoj printerom pisani prijedlog članovima radnog predsjedništva. Samo na ovaj način zaprimljeni prijedlozi, bit će uvršteni u Dnevni red o izmjenama, a i dopunama Statuta.

Članak 9.

 • Svaki član Skupštine ima pravo, uz podršku još četiri člana istaknuti kandidata za predsjednika Udruge. Pisani prijedlog mora biti ovjeren potpisom predlagača, članova Skupštine.

Članak 10.

 • Članovi Upravnog odbora ne moraju biti iz redova članova Skupštine, a član Nadzornog odbora ne može biti iz radova članova Skupštine.

Članak 11.

 • Članove Upravnog odbora predlaže izabrani predsjednik.
 • Članovi Skupštine dizanjem ruku glasuju o predloženoj listi.

Članak 12.

 • Člana Nadzornog odbora nogu predlagati svi članovi Skupštine.
 • Ako se predloži više kandidata, izbori se provode tajnim glasanjem.

Članak 13.

 • U slučaju tajnog glasanja glasanje se provodi zaokruživanjem imena kandidata na glasačkom listiću.
 • Izabran je onaj kandidat koji ima natpolovičnu većinu glasova prisutnih na Skupštini u prvom krugu.
 • Ako niti jedan kandidat nema natpolovičnu većinu glasova u prvom krugu, provodi se drugi krug glasovanja.
 • U drugi krug ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, a izabran će biti onaj koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine.
 • Obveza je verifikacijske komisije izraditi zapisnik o rezultatima glasanja, koji potpisuju članovi radnog predsjedništva, te su dužni o rezultatima glasanja izvijestiti članove Skupštine odmah po dovršetku utvrđivanja rezultata.

Članak 14.

 • O radu Skupštine zapisničar vodi zapisnik. Zapisnik uz usvojeni dnevni red sadrži i zaključke Skupštine.
 • Zapisnik Skupštine verificira se na njenoj prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 15.

 • Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način koji je propisan za njegovo donošenje.

Članak 16.

 • Ovaj Poslovnik na snagu stupa i primjenjuje se danom donošenja.
 • Poslovnik se objavljuje na Internet stranici Udruge.

Predsjednik
Krešimir Ivanković, dipl. oec.
U Zagrebu 22. svibnja 2021.