Poslovnik o radu godišnje Skupštine

REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Temeljem odredbe članaka 16 i 25. Statuta, sazivam Redovitu godišnju Skupštinu Sigurna cesta – Udruga Prometna Preventiva Mladih iz Zagreba (u daljnjem tekstu Udruga) u Zagrebu 29, studenog 2012. godine

Članovi Skupštine, na Redovitoj godišnjoj Skupštini donose:

POSLOVNIK

O radu Redovite godišnje Skupštine Sigurna cesta –Udruga prometna preventiva mladih.

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način vođenja i odlučivanja na Redovitoj godišnjoj Skupštini.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u radu na skupštini imaju članovi Udruge. Pravo u radu imaju i članovi Nadzornog odbora, gosti i uzvanici.
Pravo glasa na skupštini imaju samo članovi Udruge, koji su članovi Skupštine.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutan natpolovičan broj članova Skupštine.

Članak 3.

Za rad Skupštine potrebna je prisutnost natpolovične većine svih članova Udruge sa pravom glasa. Odluke skupštine pravovaljane su ako se za njih izjasni natpolovična većina prisutnih članova Skupštine sa pravom glasa.
Kod izmjene Statuta potrebna je natpolovična većina svih članova Udruge sa pravom glasa. Skupština odlučuje javnim glasovanjem. Glasovanje se obavlja pomoću listića od kojih: zeleni označava izjašnjenje za prijedlog, crveni protiv i bijeli suzdržavanje. Ukoliko je više kandidata za Predsjednika ili više od tri za članove Nadzornog odbora tada je glasovanje tajno.

Članak 4.

Sjednica Skupštine je javna. Javnost rada ostvaruje se davanjem obavijest o radu i zaključcima Skupštine članovima.

Članak 5.

Skupštinu otvara Predsjednik, tročlanog radnog predsjedništva te vodi rad Skupštine prema usvojenom dnevnom redu,

Članak 6.

Verifikacijsko povjerenstvo podnosi izvješće o ukupnom broju članova Udruge na osnovu izvješća.
Verifikacijsko povjerenstvo utvrđuje broj prisutnih članova Udruge s pravom glasa, te utvrđuje broj glasova, i određuje potreban kvorum.
Članovi verifikacijskog povjerenstva zaduženi su i za prebrojavanje glasova i podnošenje izvješća o rezultatima izbora.

Članak 7.

Radno predsjedništvo predlaže Skupštini Dnevni red, koji Skupština usvaja. Predsjednik radnog predsjedništva vodi brigu o održavanju reda na sjednici i ima pravo opomenuti sudionike ukoliko se ne drže Dnevnog reda, kao i prekinuti njihovu raspravu.

Članak 8.

Statut koji je poslan Članovima kao radni materijal je usklađen sa Zakonom o udrugama Republike Hrvatske. Svaki predstavnik ukoliko želi sudjelovati u raspravi oko izmjena i dopuna predloženog Statuta, prije početka sjednice treba predati svoj printerom pisani prijedlog članovima radnog predsjedništva.
Samo na ovaj način zaprimljeni prijedlozi, bit će uvršteni o izmjenama a i dopunama Statuta.

Članak 9.

Svaki član Skupštine ima pravo, uz podršku još 4 člana istaknuti kandidata za predsjednika Udruge.
Pisani prijedlog mora biti ovjeren potpisom predlagača, članova Skupštine.

Članak 10.

Članovi upravnog odbora ne moraju biti iz redova članova Skupštine, a član Nadzornog odbora ne može biti iz radova članova Skupštine.

Članak 11.

Članove Upravnog odbora predlaže izabrani Predsjednik.
Članovi Skupštine dizanjem ruku glasuju o predloženoj listi.

Članak 12.

Člana Nadzornog odbora nogu predlagati svi članovi Skupštine.
Ako se predloži više kandidata, izbori se vrše tajnim glasovanjem.

Članak 13.

U slučaju tajnog glasovanja glasovanje se vrši zaokruživanjem imena kandidata na glasačkom listiću.

  • Izabran je onaj kandidat koji ima natpolovičnu većinu glasova prisutnih na Skupštini u prvom krugu.
  • Ako ni jedan kandidat nema natpolovičnu većinu glasova u prvom krugu, obavlja se drugi krug glasovanja.
  • U drugi krug ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, a izabran će biti onaj koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

Obveza je verifikacijske komisije izraditi zapisnik o rezultatima glasovanja, koji potpisuju članovi radnog predsjedništva, te su dužni o rezultatima glasovanja izvijestiti članove Skupštine odmah po dovršetku utvrđivanja rezultata.

Članak 14.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, kojeg pored zapisničara i predsjednika ovjeravaju i dva ovjerovitelja.
Zapisnik uz usvojeni dnevni red sadrži i zaključke Skupštine.

Članak 15.

Ovaj Poslovnik na snagu stupa odmah nakon što ga javnim glasovanjem usvoje članovi Skupštine.

Sigurna cesta – Udruga prometna preventiva mladih
Predsjednik
Krešimir Ivanković dipl.oec.