Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14) Skupština  udruge SIGURNA CESTA – UDRUGA PROMETNA PREVENTIVA MLADIH održana 22.svibnja 2021. donijela je

STATUT

SIGURNA CESTA – UDRUGA PROMETNA PREVENTIVA MLADIH

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 • Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja; o zastupanju; izgledu pečata, o ciljevima; te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora; prestanku postojanja društva; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka društva i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.

Članak 2.

 • Naziv udruge je: SIGURNA CESTA – UDRUGA PROMETNA PREVENTIVA MLADIH. Skraćeni naziv udruge je: PPM (u daljnjem tekstu: Udruga).
 • Naziv Udruge na engleskom jeziku je: SAFE ROADS – ASSOCIATION FOR YOUTH TRAFFIC SAFETY. Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: YTS.
 • Sjedište udruge je u Zagrebu.

Članak 3.

 • SIGURNA CESTA – PROMETNA PREVENTIVA MLADIH je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
 • SIGURNA CESTA – PROMETNA PREVENTIVA MLADIH je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

 • Udruga ima pečat.
 • Pečat Udruge je: pravokutnog oblika s upisanim tekstom uz rub koji glasi: SIGURNA CESTA – UDRUGA PROMETNA PREVENTIVA MLADIH, Zagreb.

Članak 5.

 • Udrugu zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi udruge su:

 • sigurnost i zaštita predškolske i školske djece te mladih u prometu
 • smanjenje broja smrtno stradale i ozlijeđene djece
 • podizanje razine sigurnosti najugroženijih dobnih skupina učenika
 • realizacija kvalitetnog obrazovnog rada s predškolskom i školskom djecom, poglavito odgoj za sigurno sudjelovanje u prometu
 • podizanje svijesti za eko vožnju i očuvanje okoliša, o problemu buke, te korištenje
 • alternativnih goriva
 • aktivnosti vezane uz FIA i HAKS
 • edukacijom utjecati na promjenu negativnih stavova mladih u prometu
 • utjecati na mlade, na njihova znanja, vještine i odgovornost kao sudionika u prometu
 • poticanje nenasilja mladih i bavljenje sportom
 • poticanje svijesti o sigurnosti na cestama i uključivanje mladih u promet
 • podizanje razine znanja, prometne i tehničke kulture učenika.

U svrhu ostvarenja ciljeva Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja – ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • informiranje javnosti o promicanju, razvitku i unaprjeđenju zaštite mladih u prometu i povećanju sigurnosti prometa na cestama
 • edukacija predškolske i školske djece u svrhu kontinuiranog stjecanja odgovarajućeg prometnog znanja i prometne kulture, te prihvaćanju temeljnih načela pravilnog ponašanja u prometu
 • izdavanje knjiga, časopisa, brošura, publikacija i drugog promotivnog materijala iz područja djelatnosti udruge sukladno zakonu
 • ostvarivanje javnosti rada Udruge izdavanjem glasila u skladu s posebnim propisima o javnom informiranju
 • suradnja s državnim tijelima, znanstvenim i stručnim ustanovama, srodnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
 • stručno utemeljene edukativne i informativne aktivnosti za povećanje odgovornosti i znanja svih sudionika u cestovnom prometu, najugroženijih skupina, posebice mladih
 • sudjelovanje u izradi programa edukacije u području sigurnosti i ekologije cestovnog prometa
 • davanje inicijativa u svezi donošenja strateškog plana i programa za edukaciju sudionika s naglaskom na mlade u cestovnom prometu i promicanje prometne kulture posredstvom javnih medija
 • organiziranje stručnih skupova i savjetovanja, javnih tribina i predavanja
 • izgrađivanje stavova o važnosti prometne preventive
 • organiziranje kreativnih radionica za predškolsku djecu i učenike
 • osposobljavanje i usavršavanje članova Udruge putem stručnih skupova, savjetovanja i studijskih putovanja u trajanju od dva dana s jednim noćenjem sukladno zakonu.

Članak 8.

 1. Rad Udruge je javan.
 2. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence – pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, elektronskom poštom i putem internet stranica javnim priopćavanjem.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

 • Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja iskaže interes za ostvarivanje ciljeva Udruge i koja prihvaća Statut, ciljeve i djelatnosti Udruge.
 • Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o pristupanju u članstvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
 • Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
 • Članstvo može biti:
  – redovno
  – sponzorsko/partnersko
  – počasno.

Članak 10.

 • Odluku o prijmu u redovno članstvo donosi Upravni odbor, na prijedlog predsjednika, po primitku zamolbe za prijem kandidata. Redovni članovi se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge.
 • Skupština može imenovati počasnim članom osobu koja je značajno doprinijela ugledu i ostvarivanju ciljeva Udruge.
 • Članom sponzorom/partnerom može postati svaka osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pomaže ostvarivanju programskih zadaća Udruge, a odluku o prijmu donosi Upravni odbor.
 • Članom se postaje upisom u Registar članova društva.
 • Registar članova vodi tajnik društva u elektroničkom obliku i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 11.

Prava i obveze članova su:

 • birati i biti biran u tijela Udruge (vrijedi samo za redovne članove)
 • biti obaviješten o radu Udruge i njenih tijela te o materijalnom i financijskom poslovanju Udruge; aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinositi ostvarenju njenih djelatnosti
 • poštivati odluke tijela i čuvati i podizati ugled
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

Članak 12.

 • Članstvo u udruzi prestaje:
  – dragovoljnim istupom
  – isključenjem.
 • Član Udruge će biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili drugih akata Udruge odnosno, svojim postupcima nanese štetu ugledu Udruge i njegovom članstvu.
 • Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Stegovni sud. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
 • Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
 • Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 13.

 • Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
 • Odluku o udruživanju donosi Skupština.
 • Udruga može zbog ostvarivanja posebnih interesa, osnivati podružnice, ogranke, klubove i sl. u cilju lakšeg i efikasnijeg rješavanja problema organizacije članstva i djelovanja na određenom području, odnosno u Republici Hrvatskoj i organiziranja aktivnosti utvrđenih Statutom udruge.
 • Podružnice su ustrojstveni oblici udruge i nemaju status pravne osobe.
 • Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika udruge donosi Skupština.
 • Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje podružnice.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • predsjednik
 • dopredsjednik
 • tajnik
 • Nadzorni odbor
 • Stegovni sud.

SKUPŠTINA

Članak 15.

 • Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine redovni članovi Udruge, poslovno sposobne fizičke osobe, te predstavnici pravne osobe koja je redovni član Udruge, a imenuje ga osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 16.

 • Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svakih pet godina.
 • Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.
 • U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
 • Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor.
 • U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
 • Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva, može je sazvati predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice.)
 • U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Udruge upisana u registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.
 • Skupština udruge može se održati na daljinu (elektronskim putem e-pošte, konferencijske veze putem Skype-a, ZOOM-a, ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije na daljinu). U slučaju održavanja sjednice skupštine na daljinu u pozivu se mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojom će se održati sjednica skupštine. Kod glasanja putem elektronske pošte, glasanje pojedinoj točki dnevnog reda na sjednici skupštine mora biti dostavljeno najkasnije pet minuta nakon završetka rasprave po točki dnevnog reda o kojoj se glasa.

Članak 17.

 • Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupštinom će predsjedavati dopredsjednik, a ukoliko je i on odsutan onda će Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
 • O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 18.

 • Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena potrebna većina.
 • Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 19.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut Udrugete njegove izmjene i/ili dopune
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika i likvidatora Udruge
 • na prijedlog predsjednika Udruge bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora
 • bira i razrješuje članove Nadzornog odbora i Stegovnog suda
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruge
 • utvrđuje plan i program rada te financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu iusvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu udruge
 • daje smjernice za rad Udruge
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovnog suda
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Članak 20.

 • Upravni odbor je tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
 • Upravni odbor čini pet članova: predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge, te dva člana Upravnog odbora koje bira Skupština na mandat od pet godina.
 • Predsjednik Udruge je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 21.

Upravni odbor:

 • priprema prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i druge akte, priprema materijale o kojima Skupština raspravlja
 • predlaže plan i program rada, financijski plan i završni račun Skupštini
 • izvršava odluke Skupštine
 • prima nove članove Udruge
 • određuje godišnji iznos članarine, način i rokove plaćanja,
 • odlučuje o sudjelovanju predstavnika Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava
 • obavlja i druge poslove sukladno ovom Statutu.

Članak 22.

 • Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.
 • Upravni odbor osigurava pravilan i zakonit rad Udruge.
 • Upravni odbor može kooptirati jednog člana u Upravni odbor, a kojeg mora verificirati Skupština na prvoj sjednici.
 • Članove Upravnog odbora Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Članak 23.

 • Upravni odbor može za potrebe stručnog praćenja programa prometne preventive, izrade analize stanja i prijedloga, koje razmatra i o kojima odlučuje, može formirati stručna tijela i timove za obradu pojedinih tema.
 • Odlukom o osnivanju stručnog tijela ili drugog radnog tijela utvrđuje se sastav, zadatci, ovlasti i način rada.
 • Članovi stručnih tijela i tima odgovorni su za svoj rad Upravnom odboru.

PREDSJEDNIK

Članak 24.

 • Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
 • Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od pet godina.

 Članak 25.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Udrugu
 • organizira rad i vodi poslovanje Udruge
 • osigurava pravilan i zakonit rad Udruge
 • saziva i rukovodi radom Upravnog odbora, te rukovodi radom Skupštine
 • provodi odluke i druge akte Skupštine i drugih tijela Udruge
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana
 • sklapa ugovore i poduzima druge radnje u ime i za račun Udruge
 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Članak 26.

 • Udruga može imati do dva počasna predsjednika koji su svojim radom dali značajan doprinos radu Udruge, poboljšanju sigurnosti prometa posebice mladih i koji prihvaćaju svrhu, ciljeve i zadatke Udruge utvrđene ovim Statutom.
 • Počasnog predsjednika bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 27.

 • Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
 • Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 28.

 • U slučaju odsutnosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik. Za svoj rad odgovoran je predsjedniku i Skupštini.
 • Dopredsjednika bira Skupština na mandat od pet godina.

TAJNIK

Članak 29.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od pet godina za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština Udruge
 • stara se o urednom vođenju registra članova Udruge
 • vodi zapisnike sa sjednica Upravnog odbora i Skupštine Udruge
 • vodi i čuva arhivu Udruge
 • odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja te
 • obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti predsjednik i Upravni odbor.
 • Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku Upravnog odbora i Skupštini.

NADZORNI ODBOR

Članak 30.

 • Nadzorni odbor obavlja nadzor zakonitosti rada Udruge, a sastoji se od tri člana.
 • Članove Nadzornog odbora bira Skupština, na mandat od pet godina.
 • Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i članom Upravnog odbora.
 • Nadzorni odbor bira predsjednika iz svog sastava na prvoj sjednici.

Članak 31.

Nadzorni odbor:

 • nadzire zakonitost rada Udruge
 • nadzire pravilnost primjene Statuta i drugih općih akata
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o financijskoj kontroli poslovanja Udruge
 • ima pravo i dužnost o uočenim nepravilnostima izvijestiti Skupštinu i tijela u čijem radu je uočio nepravilnosti.

Članak 32.

 • Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

STEGOVNI SUD

Članak 33.

(1) Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

(2) Stegovni postupak provodi stegovni sud, sastavljen od tri člana, koje bira i opoziva Skupština na mandat od pet godina.

(3) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

(4) U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • isključenje iz udruge.

(5) Odluke se donose većinom glasova članova Stegovnog suda.

Članak 34.

 • Protiv odluke Stegovnog suda može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
 • Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
 • Odluka Skupštine po izjavljenoj žalbi je konačna.

Članak 35.

 • Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
 • Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme na koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 36.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva
 • pokretne stvari
 • nekretnine
 • druga imovinska prava.

Članak 37.

Udruga stječe imovinu:

 • od dobrovoljnih priloga i darova i dotacija iz proračuna
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom
 • sredstava dobivenih od domaćih i međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge
 • ostalih prihoda sukladno Zakonu i drugim propisima.
 • Radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i djelatnosti Udruga može osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a sredstva ostvarena tom djelatnošću vraćaju se Udruzi za daljnji rad.
 • Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnošću Udruge i na nagradu.
 • O visini nagrade i naknade odlučuje Upravni odbor.

Članak 38.

 • Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA U UDRUZI

Članak 39.

 • Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
 • Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
 • Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
 • Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se mora obratitiUdruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 40.

 • Likvidatora Udruge bira i razrješava Skupština.
 • Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
 • U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi s istim ili sličnim ciljevima, na temelju odluke Skupštine, sukladno Statutu.
 • U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

 • Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
 • Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge.
 • Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Udruge

Krešimir Ivanković dipl. oec.
U Zagrebu  22. svibnja 2021.