Poslovnik o radu nadzornog odbora

Temeljem odredbi članka 30. i 31. Statuta udruge SIGURNA CESTA – PROMETNA-PREVENTIVA MLADIH (u daljnjem tekstu Udruge),  dana 25.svibnja 2021. Nadzorni odbor Udruge donosi:

POSLOVNIK O RADUNADZORNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 • Ovim se Poslovnikom Nadzornog odbora Udruge (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje način rada Nadzornog odbora Udruge (u daljnjem tekstu Nadzorni odbor), a osobito:
 • sastav i djelokrug rada
 • prava i dužnosti članova
 • način sazivanja, tijek i dnevni red sjednice.

Članak 2.

 • Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Nadzornog odbora nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Nadzorni odbor posebnim aktom.

II. SASTAV I DJELOKRUG RADA

Članak 3.

Nadzorni odbor ima tri člana. Nadzorni odbor čine:

 • predsjednik Nadzornog odbora,
 • dva izabrana člana Nadzornog odbora.
 • U svom radu, članovi Nadzornog odbora dužni su se pridržavati odredbi zakona, drugih propisa, Statuta, ovog Poslovnika i drugih akata koje donose tijela Udruge.

Članak 4.

 • Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponavljanja mandata.

Članak 5.

Nadzorni odbor:

 • nadzire rad Upravnog odbora
 • nadzire poslovanje Udruge
 • prati poštivanje statutarnih i drugih akata Udruge te kontrolira financijska izvješća Udruge
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • radi i druge poslove sukladno Statutu i Programu Udruge, te Poslovniku o svom radu.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 6.

Član Nadzornog odbora ima pravo i dužnosti:

 • prisustvovati sjednicama
 • raspravljati i izjašnjavati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Nadzornog odbora te o njemu odlučivati,
 • predlagati predsjedniku razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Nadzornog odbora,
 • sudjelovati u svim aktivnostima Nadzornog odbora.

Članak 7.

 • Nemogućnost nazočnosti na sjednici Nadzornog odbora član mora najaviti unaprijed.

Članak 8

 • Ako zbog nekog iznimno opravdanog razloga izabrani član Nadzornog odbora ne može više obavljati dužnost člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor može na prijedlog Predsjednika Nadzornog odbora na njegovo mjesto kooptirati novog člana.
 • Kooptirani novi član Nadzornog odbora mora biti potvrđen od strane prve sljedeće Skupštine Udruge.

Članak 9.

 • Član je dužan čuvati tajnost podataka za koje sazna za vrijeme obnašanja članstva u Nadzornom odboru
 • U protivnom podliježe stegovnoj odgovornosti.

Članak 10.

Članu Nadzornog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom podnošenja ostavke na članstvo u Nadzornom odboru
 • istupanjem iz Udruge, danom podnošenja ostavke na članstvo
 • isključenjem, danom konačnosti odluke o isključenju.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI NADZORNOG ODBORA

Članak 11.

 • Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini udruge.

Članak 12.

 • Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje pregledava financijsko poslovanje Udruge i o tome podnosi izvješće Skupštini Udruge.

V. NAČIN SAZIVANJA, TIJEK I POSLOVNI RED NA SJEDNICI

Članak 13.

 • Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva Predsjednik Nadzornog odbora.
 • Na zahtjev najmanje jednog člana Nadzornog odbora, Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu i staviti na dnevni red i razmotriti pitanja koja podnositelj zahtjeva traži.

Članak 14.

 • Članu Nadzornog odbora dostavlja se najmanje dva dana prije održavanja sjednice, poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici.
 • Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članu se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti naknadno, odnosno na samoj sjednici.

Članak l5.

 • Dnevni red predlaže predsjednik Nadzornog odbora.
 • Predsjednik može na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda.
 • Svaki član može tražiti nadopunu dnevnog reda o kojoj se glasuje.

Članak 16.

 • U radu sjednice kao gosti mogu prisustvovati svi oni kojima je predsjednik uputio poziv za sjednicu.
 • Gost će biti udaljen sa sjednice ako bude članove Nadzornog odbora ometao u radu.

Članak 17.

 • Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika. Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru. Predsjednik daje članu riječ po redoslijedu prijave.

Članak 18.

 • Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
 • Ako se govornik udalji od teme, predsjednik će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda.
 • Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 19.

 • Predsjednik otvara i zaključuje sjednicu Nadzornog odbora.
 • Nakon otvaranja sjednice, predsjednik utvrđuje nazočnost članova.
 • Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočno najmanje dva člana Nadzornog odbora, odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Članak 20.

 • Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Članak 21.

 • Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Nadzorni odbor ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.
 • Predsjednik Nadzornog odbora može odlučiti da se odlučivanje o pojedinoj točki dnevnog reda odgodi za slijedeću sjednicu.
 • Predsjednik zaključuje raspravu o pojedinoj točki dnevnog reda nakon što utvrdi da nema više prijavljenih govornika.
 • Po zaključenju rasprave pristupa se glasanju.

Članak 22.

 • Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Nadzornog odbora. Glasanje je javno.
 • Glasanje se provodi na način da predsjednik Nadzornog odbora poziva članove da se izjasne tko je “ZA” prijedlog, zatim tko je “PROTIV”, odnosno suzdržava li se tko od glasovanja.
 • Poimenično glasanje provodi se tako da Predsjednik poziva članove koji se izjašnjavaju “ZA”, “PROTIV” ili kao “SUZDRŽAN” od glasanja.
 • Predsjednik objavljuje rezultat glasanja.

Članak 23.

 • Sjednice Upravnog odbora traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Članak 24.

 • Na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
 • U zapisnik se unosi i rezultat glasanja o pojedinoj točci.
 • O izradi zapisnika brine član Nadzornog odbora izabran na sjednici.
 • Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.
 • Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora.
 • Zapisnik se arhivira u arhivi Udruge.

Članak 25.

 • Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. Poslovnik se objavljuje i na internetskoj stranici Udruge i čuva u pismohrani Udruge.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marijan Špiljak
U Zagrebu 25. svibnja 2021.